ઘૂંટણ નો ઘસારો અટકાવવા માટે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો

આ વિડિઓમાં ઘૂંટણની જાણ અને ઘૂંટણમાં થતો ઘસારો રોકવા માટે ટિપ્સ આપવાના છે. ઘૂંટણનો ઘસારો થયો હોય તો તમે કઈ રીતે અટકાવો અને જેને ના થયો એમને માટે ઘૂંટણમાં ઘસારો ન થાય તેની ટિપ્સ આપવાના છીએ. તમે તમારા ઘૂંટણને તંદુરુસ્ત કેવી રીતે રાખી શકો એની પણ ટિપ્સ આ વિડિઓમાં આપવાના છીએ. ઘૂંટણનો દુખાવો વધારેથી ઉંમરલાયક અને જે લોકો ને સત્તત ઉભું રહેવાનું હોય છે એમને થતો હોય છે. જો તમારા ખાવામાં પણ વધારે ધ્યાન આપવું પડે છે. જો તમને ઘૂંટણના માં દુખાવો થાય તો તમારે વધારે Vitamin D અને Calcium વાળું ખાવાનું ખાવું જોઈએ. જો તમને પણ ઘૂંટણમાં દુખાવો થતો હોય તો આ વિડિઓ ખાસ કરીને જોજો.

You can freely contact us on the given details: 📍 Bankers vascular Centre: 3rd floor, RJP house, Near Gopi restaurant, Anandnagar Road Satellite, Ahmedabad-380015

For Appointment : ☎ 9909908428 ☎ 9909903449

Results of Varicose Vein Ulcer Treatment

આ વિડિઓમાં અમે એક દર્દી જેમનું નામ રાજેશ મેહતા છે અને એ વૅરિકોઝ વેઇન્સ થી ખુબજ પીડિત હતા. છેલ્લા ૩ વરસથી એ આ દુખાવાથી પીડિત હતા. તેમને ઘણા બધા સ્કિન સ્પેશ્યલિસ્ટ જોડે બતાવ્યું પણ કોઈની જોડે આનો ઈલાજ નહતો. એમને અમારા હોસ્પિટલ ની જાણકારી મળી અને અમારા ત્યાં ઈલાજ માટે આવ્યા. ત્યાર બાદ ર્ડોક્ટર. મોહલ બેન્કર એ એમને સલાહ આપી એમની નોન-સર્ગીકલ ટ્રીટમેન્ટ લો એના થી તમને ખુબ જ રાહત મળશે. અમે એમની ટ્રીટમેન્ટ કરી અને તેમને પછી ૪-૫ કલાક હોસ્પિટલમાં રાખ્યા અને પછી એમને ડિસ્ચાર્જ કરયા. એક મહિના પછી એ પાછા હોસ્પિટલમાં આયા અને હવે એમને એમના દુખાવામાંથી ખુબજ રાહત મળ્યો છે. જો તમને પણ આવા કોઈ દુખાવા થતા હોય કે કોઈ લક્ષણ હોય તો આજે જ અમારા સેન્ટરમાં મુલાકાત લો અને ર્ડોક્ટર ની સલાહ લો.

You can freely contact us on the given details: 📍 Bankers vascular Centre : 3rd floor, RJP house, Near Gopi restaurant, Anandnagar Road Satellite, Ahmedabad-380015

For Appointment: ☎ 9909908428 ☎ 9909903449

टेनिस एल्बो की सारवार बिना कोई सर्जरी से

Hello everyone. I’m Dr Mohal Banker, Interventional Radiologist, and today we are going to talk about tennis elbow.

By listening to the name “tennis elbow”, we think that this can only happen to tennis players, but it is not like that tennis elbow happens to many ordinary people.

Why does this tennis elbow happen?

It happens due to the movement in our wrist, which is known as the common extensor tendon. And the second reason for that is the elbow, which is known as the ECRB. The movement from wrist to elbow is very active and, due to that, the more work with this part, the more the pain starts in the elbow.

First, this pain was recognised by tennis players because they have to use this part a lot. After that, when the patients have done much work from the wrist, they have had a lot of pain, which is also one reason for tennis elbow. Many people in the general population have gone through this pain. It is also seen in housewives when they have an excessive workload on their wrists and elbows.

What are the treatment options for tennis elbow?

Tennis elbow pain is usually relieved with physiotherapy, medication, and steroid injections. But some patients, after 3 to 4 months, try all these things and tell us that they are still having the pain.

People ask us if we have any other treatment.

Then we tell them that we provide treatment without any surgery or operation. With our new technique, “Tennis Elbow Embolization,” the pain of the tennis elbow goes away. 

What do we do in our treatment? 

In our treatment, we do that angiography and find the blood vessels that are known as Moya Moya blood vessels, which cause the pain. We inject embolization particles, and those particles remove the abnormal blood vessels, and the pain goes away from the patient’s elbow. People get relief from pain after the treatment. The main benefit of this treatment is that it eliminates the root cause of the pain. This process is completed within half an hour, and we discharge the patients within the day. The patient can be back at work within a few hours. So actively, tennis elbow embolization is the best method for tennis elbow pain. If you have had elbow pain for more than 2-3 months, then it can be treated with this treatment.

If you have any questions or any queries, then ask us. We will be happy to answer all your questions. Thank you.

શું તમને covid ની vaccine લીધા પછી ખભામાં દુખાવો થાય છે ? તો તમે SIRVA થી પીડાઓ છો

Hello everyone. Welcome to our Pain Channel. Today with us we have interventional radiologists, Doctor Rozil Gandhi and Doctor Mohal Banker. And today we are going to discuss pain related to the shoulder.

What is SIRVA?

Shoulder Injury Related to Vaccine Administration (SIRVA): SIRVA is an acronym that stands for shoulder injury related to vaccine administration. We have seen a lot of patients saying they have pain in their shoulder joints. After the COVID vaccination, some people get pain in their shoulders. Covid vaccines are given at 40 sites and not 20 sites, and the symptoms of this are more common than the frozen shoulder. Some patients are not able to lift their shoulders properly due to it. 

As we see today, almost 164 million people have taken the COVID vaccine, so does the SIRVA happen to everyone?

No, Sirva doesn’t happen to everyone. People get shoulder pain due to the vaccine given at the wrong spot. As we can see, the vaccine has to be given in the arms, but by mistake, it is given in the shoulders. For that reason, the people are getting pain in the shoulders.

Let’s see how Sirva happens.

When we go for the vaccine at that time, we take time from our busy schedules. Because we don’t open our shirts fully, the vaccine gets very high where our shoulder joint is located. In our body, there’s a thing called “bursa” that is for the movement of our shoulder, and due to the vaccine, the bursa, which is also known as “bursaitis,” people get symptoms like frozen shoulder. 

So what should we do about that? 

As we say, prevention is better than cure. So when we go to take the vaccine dose, we should take our shirt properly and the vaccine should be 3 fingers lower than the portion of our shoulder. 

What is the treatment available for Sriva?

SIrVA is usually relieved with physiotherapy, medication, ice implementation, and steroid injections. But some patients, after 3 to 4 months, try all these things and tell us that they are still having the pain. But if the pain is still there after all of this treatment has been done, then the quality of life of people is affected. 

What should we do if someone has taken the vaccine and is dealing with pain in the shoulder? 

Our new MSK Embolization is that we do that angiography and find the blood vessels that are known as Moya Moya blood vessels, which are the reason for the pain. We inject embolization particles, and those particles remove the abnormal blood vessels, and the pain goes away from the patient’s shoulder. People get very much relief after the treatment. If you are getting pain after the vaccine, then this treatment will be very helpful for you. 

Thank you so much for listening to this video, and if you have any questions or queries, then contact us.
You can freely contact us on the given details:
☎️ 9909908428 ☎️ 9909903449
📍  Bankers vascular Centre: 3rd floor, RJP house, Near Gopi restaurant, Anandnagar Road Satellite, Ahmedabad-380015 

The best Way to Treat Knee Joint pain is by Japanese Technique ( Genicular Artery Embolization )

Hello, my name is Mohal Banker, and I work as an interventional radiologist. Today we will discuss a novel treatment for knee joints called genicular artery embolization.

Embolism of the Genicular Artery It works effectively for the treatment of numerous knee disorders, such as knee osteoarthritis and squad injuries, and in every case, genicular artery embolization is beneficial to the patient.

In the above video, we performed several live procedures on patients who were experiencing this type of discomfort. We performed certain treatments on them and performed angiography on them. What were the results of the catheterization?

So, first and foremost, the knee receives blood supply from six different arteries, so each knee joint has an artery that supplies blood to it. So, what we do is take a small cather and embolize it, after which we inject cotrask into the knee joint to determine the presence of moya moya blood vessels.

So, what exactly are Moya Moya Blood Vessels?

Moya Moya Blood Vessels are abnormal blood vessels that are found in pain areas of your body, such as your knee joint. These Blood Vessels produce a variety of cytokines, which are chronic inflammatory markers that increase in arthiritis diseases, so when the artery is seinding blood to your knee joints, it causes pain around the joint.

So these are two types of things that cause pain for the patient, specifically knee joint pain. We can observe moya moya blood vessels from 6 arteries in two genicular artery embolization in this video, and we have shown you the live patient artery where we locate moya moya blood vessels.

So, after detecting Moya moya blood vessels, we injected embolizing particles into the knee joints. The size of these particles is so small that they combine with abnormal blood vessels like Moya moya, and then it blocks them without harming the normal blood vessels that supply blood to the knee joint. Once the abnormal blood vessels are blocked, the cytokines stop spreading around the joint, which immediately relieves your pain.

So, as you can see, there are no blood vessels surrounding the discomfort locations following the angiography process.

So this is how genicular artery embolization is used to treat the knee joint, and many patients benefit from it.