જપાનીઝ ટેકનોલોજી G.A.E. થી સાંઘો બદલવાના ઓપરેશનથી મુક્તિ મેળવવાનો પરિસંવાદ | Jivraj Mehta Hospital

જપાનીઝ ટેકનોલોજી G.A.E. થી સાંઘો બદલવાના ઓપરેશનથી મુક્તિ મેળવવાનો પરિસંવાદ ઘુંટણના અને ફ્રોઝન શોલ્ડર ના દુઃખાવાની ડો.મોહલ કર ઓપરેશન વગર સારવાર – જાપાનીઝ ટેકનીક જેનીક્યુલર આર્ટરી એમ્બોલાઈઝેશન ગર્ભાશયની ગાંઠ (Fibroid) અને Menorhagia ની ઓપરેશન વગર સારવાર

🏥બેન્કર્સ વાસ્ક્યુલર સેન્ટર : ૩જો માળ, આર.જે.પી, હાઉસ, ગોપી રેસ્ટ્રોનટની બાજુમાં, આનંદનગર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ

એપોઇન્ટમેન્ટ બુક માટે આજે જ સંપર્ક કરો.

☎️ 9909908428 , ☎️ 9909903449 🌐

http://www.bankersvascular.com

#drmohalbanker #interventionalradiologist #ahmedabad #india #drbanker #tenisselbow #tenniselbowpain #elbowpain #elbowpain #elbowpainrelief

Leave a Reply