સ્થળઃ આકાંક્ષા હોસ્પિટલ
લાંભવેલ રોડ, ગુરુવિલા બંગ્લોઝની સામે, લાંભવેલ, આણંદ, ગુજરાત.

૦૭/૧૦/૨૦૨૨ શુક્રવાર
૧૧:૩૦ થી ૧:૦૦ કલાકે

સ્થળઃ પ્રાણાયામ સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ
લકુલેશ પાર્ક સોસાયટી, સાધુ વાસવાણી સ્કૂલની બાજુમાં , ન્યૂ વી.આઈ.પી રોડ, વડોદરા , ગુજરાત ૩૯૦૦૨૨

૧૦/૧૦/૨૦૨૨ સોમવાર
૧૧:૩૦ થી ૧:૦૦ કલાકે

સ્થળઃ નિરામય મેડિકલ હબ
શોપ નો. ૧, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, નિરામય મેડિકલ હબ પ્લોટ નો. ૧૨૮૨, એચ. પી. પેટ્રોલ પંપની બાજુમાં, ઘ-૩ સર્કલ, સેક્ટર-6, ગાંધીનગર.

૦૩/૧૦/૨૦૨૨ સોમવાર
૧૧:૩૦ થી ૧:૦૦ કલાકે

સ્થળઃ ઓરબીટ ડાયગ્નોસ્ટિક સેન્ટર
25 શિવમ ઓરબીટ કોંપ્લેક્ષ, આર્ટસ-કોમર્સ કોલેજ નજીક, શામળાજી હાઇવે, મોતીપુરા, હિંમતનગર – 383001

૧૩/૧૦/૨૦૨૨ ગુરુવાર
૧૧:૩૦ થી ૧:૦૦ કલાકે

વાઇબ્રન્ટ હોસ્પિટલ
અર્બુદા ભવન, દૂધસાગર ડેરી પાસે, ગુરુદ્વારા રોડ, પાલનપુર હાઇવે, મહેસાણા, ગુજરાત ૩૮૪૦૦૨

૧૭/૧૦/૨૦૨૨ સોમવાર
૧૧:૩૦ થી ૧:૦૦ કલાકે

સ્થળઃ બેન્કર વાસ્ક્યુલર સેન્ટર C/O પ્લેક્સસ
૧૧૫, પુષ્કર આઇકોન, કેયુર પાર્ક સોસાયટી સામે, રોઝવીલ સ્કાયની સામે, નિકોલ અમદાવાદ.

૧૪/૧૦/૨૦૨૨ શુક્રવાર
૧૧:૩૦ થી ૧:૦૦ કલાકે

સ્થળઃ પ્લેટિનિયમ ડાયગ્નોસ્ટિક્સ
પહેલો માળ, રવિપાર્ક શોપિંગ સેન્ટર,
રોયલ એનફિલ્ડ સર્વિસ સેન્ટરની ઉપર,
 વિસટ સર્કલની સામે, સાબરમતી,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫

૦૪/૧૦/૨૦૨૨ મંગળવાર
૧૧:૩૦ થી ૧:૦૦ કલાકે