જપાનીઝ ટેકનોલોજી G.A.E. થી સાંઘો બદલવાના ઓપરેશનથી મુક્તિ મેળવવાનો પરિસંવાદ | Jivraj Mehta Hospital

જપાનીઝ ટેકનોલોજી G.A.E. થી સાંઘો બદલવાના ઓપરેશનથી મુક્તિ મેળવવાનો પરિસંવાદ ઘુંટણના અને ફ્રોઝન શોલ્ડર ના દુઃખાવાની ડો.મોહલ કર ઓપરેશન વગર સારવાર – જાપાનીઝ ટેકનીક જેનીક્યુલર આર્ટરી એમ્બોલાઈઝેશન ગર્ભાશયની ગાંઠ (Fibroid) અને Menorhagia ની ઓપરેશન વગર સારવાર

🏥બેન્કર્સ વાસ્ક્યુલર સેન્ટર : ૩જો માળ, આર.જે.પી, હાઉસ, ગોપી રેસ્ટ્રોનટની બાજુમાં, આનંદનગર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ

એપોઇન્ટમેન્ટ બુક માટે આજે જ સંપર્ક કરો.

☎️ 9909908428 , ☎️ 9909903449 🌐

http://www.bankersvascular.com

#drmohalbanker #interventionalradiologist #ahmedabad #india #drbanker #tenisselbow #tenniselbowpain #elbowpain #elbowpain #elbowpainrelief

How I Treat Frozen Shoulder Pain?

In the video above, Dr.Rozil Gandhi, an Interventional radiologist, discusses frozen shoulder

and how it is very frequent in individuals nowadays. While there are many various types of

treatments for frozen shoulder, Dr.Rozil will discuss a new technique to treat frozen shoulder

that is non-surgical.

Adhesive capsulitis is the scientific name for frozen shoulder. Adhesive capsulitis is the

joint of the shoulder. When the covering of the shoulder becomes swollen, it is called

capsulitis, and it slowly turns the shoulder joint very hard, affecting shoulder joint movement

and possibly giving you night pain or shoulder movement pain.

What are the causes of the Frozen shoulder?

Frozen shoulder can be caused by a variety of factors.

Because uncontrolled blood sugar levels can damage collagen, a crucial protein that makes

up your connective tissue, people with diabetes are more likely to develop frozen shoulder.

Any shoulder injury or surgery that needs hospitalization of the shoulder is linked to this

condition (i.e., by using a shoulder brace, sling, shoulder wrap, etc.)

And now we know that many people have had shoulder discomfort after receiving a covid

vaccination, which occurs when the vaccine is administered on the wrong side of the body,

and that the most effective treatment for any type of shoulder pain is rest.

Treatments For shoulder pain :

If you have diabetes and aren’t getting any results in terms of pain relief, an

anti-inflammatory, or painkiller, should be given to the patient. Physiotherapy is also an

option for the treatment of frozen shoulder, but if you aren’t getting relief after 3 to 4 months

of treatment, we may have the right option for you.

Shoulder joint embolization :

This treatment can be done by angiography. We have a radial artery on our wrist through

which a catheter is put to do angiography for the shoulder joint and the damaged nerves that

are supplying excessive blood to the joint.

In this procedure, we do angiography and create a map of the nerves that supply blood to

the shoulder. We then minimize the swelling of the shoulder by injecting embolized particles,

which reduces the swelling and relieves your discomfort significantly.

This procedure does not require any cuts or surgery, and the recovery rate is extremely high

in this type of angiography.

This procedure does not require any cuts or surgery, and the recovery rate is extremely high

in this type of angiography.

Why Genicular Artery Embolization Is More Difficult Than Knee Replacement Surgery ?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Genicular artery embolization (GAE), also known as embolization of the knee, is a novel minimally invasive procedure that provides immediate and long-term pain relief for patients with osteoarthritis (OA) by reducing blood flow to the synovium, the lining of the knee.

In knee replacement surgery, the surgeon removes the damaged bone and cartilage from the joint space and inserts a prosthetic knee but In genicular artery embolization, a radiologist uses catheters to block or cut off blood flow to a clot in an artery. A procedure could require several catheters to be placed in an artery. The catheter tip is made of metal so it can be easily maneuvered by hand. Genicular artery embolization is a lot more difficult process than Knee replacement surgery. Contact us to know more[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=1nNKOl3M280″%5D%5B/vc_column%5D%5B/vc_row%5D%5Bvc_row%5D%5Bvc_column%5D%5Bvc_column_text%5DI am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Knee pain treatment live

Knee pain treatment live

Genicular artery embolization is one of best treatment available for knee pain. We are going to discuss this treatment live. Ask us any questions regarding this treatment.

Genicular artery embolization is one of best treatment available for knee pain. We are going to discuss this treatment live. Ask us any questions regarding this treatment.

Knee can be treated best by genicular artery embolization.

Magical Formula live 2021

Magical formula live is unique conference which shows magical formula for knee pain ,heel pain & varicose vein ….lots more.

Enjoy magical formula live recording session over here.

Talk schedule
Teaser 1
Teaser 2
Teaser 3

Live recorded link

#genicular artery embolization #kneepain #heelpain #genicular artery embolization #kneepain #heelpain #genicular artery embolization #kneepain #heelpain #genicular artery embolization #kneepain #heelpain #genicular artery embolization #kneepain #heelpain #genicular artery embolization #kneepain #heelpain #genicular artery embolization #kneepain #heelpain #genicular artery embolization #kneepain #heelpain #genicular artery embolization #kneepain #heelpain #genicular artery embolization #kneepain #heelpain #genicular artery embolization #kneepain #heelpain #genicular artery embolization #kneepain #heelpain