તમારા ઘૂંટણને સ્વસ્થ રાખવા માટેની કસરતો | બેંકર્સ વેસ્ક્યુલર સેન્ટર

તમારા ઘૂંટણ એ શરીરમાં એક મુખ્ય સંયુક્ત છે જે ચાલવા, સીડી ચડવા અને બેઠેલી સ્થિતિમાંથી ઉઠવા માટે જવાબદાર છે. ઘૂંટણમાં દુખાવો આમાંની એક અથવા બધી પ્રવૃત્તિઓને મર્યાદિત કરી શકે છે. ઘૂંટણની સાંધાને મોબાઈલ અને મજબૂત રાખીને, ઘૂંટણના દુખાવાની સમસ્યાઓ ટાળી શકાય છે અને તમારી ગતિશીલતા જાળવી શકાય છે.

આ વિડિઓ માં અમે તમને તમે ઘરે થી થાય શકે તેવી કસરતો નો ઉલ્લેખ કરેલ છે જેનાથી તમે તમારા ઘૂંટણને સ્વસ્થ બનાવી શકો

🏥બેન્કર્સ વાસ્ક્યુલર સેન્ટર : ૩જો માળ, આર.જે.પી, હાઉસ, ગોપી રેસ્ટ્રોનટની બાજુમાં, આનંદનગર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ

એપોઇન્ટમેન્ટ બુક માટે આજે જ સંપર્ક કરો. ☎️ 9909908428 , ☎️ 9909903449

🌐 http://www.bankersvascular.com

Ways to Keep Your Knees Healthy #kneepain#HealthyKnees#HealthyYou#DrAbhilasha ##physicaltherapy#mobility#physiotherapy#backpain#rehab#chiropractor#painrelief#physio#drmolahbanker#BankersVascularCentre#BigsVascularCentre

0 Comments

SORT BY