જપાનીઝ ટેકનોલોજી G.A.E. થી સાંઘો બદલવાના ઓપરેશનથી મુક્તિ મેળવવાનો પરિસંવાદ | Jivraj Mehta Hospital

જપાનીઝ ટેકનોલોજી G.A.E. થી સાંઘો બદલવાના ઓપરેશનથી મુક્તિ મેળવવાનો પરિસંવાદ ઘુંટણના અને ફ્રોઝન શોલ્ડર ના દુઃખાવાની ડો.મોહલ કર ઓપરેશન વગર સારવાર – જાપાનીઝ ટેકનીક જેનીક્યુલર આર્ટરી એમ્બોલાઈઝેશન ગર્ભાશયની ગાંઠ (Fibroid) અને Menorhagia ની ઓપરેશન વગર સારવાર

🏥બેન્કર્સ વાસ્ક્યુલર સેન્ટર : ૩જો માળ, આર.જે.પી, હાઉસ, ગોપી રેસ્ટ્રોનટની બાજુમાં, આનંદનગર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ

એપોઇન્ટમેન્ટ બુક માટે આજે જ સંપર્ક કરો.

☎️ 9909908428 , ☎️ 9909903449 🌐

http://www.bankersvascular.com

#drmohalbanker #interventionalradiologist #ahmedabad #india #drbanker #tenisselbow #tenniselbowpain #elbowpain #elbowpain #elbowpainrelief

मन की बात -दर्दी के साथ

Episode 2 : Rheumatoid Arthritis માં સાંધાનો દુખાવો માટી શકે છે?

Join live streaming: https://www.youtube.com/channel/UC6UCazRbcXgkVpIP6bhk74g

Past Events :

Topic : શું arthritis ના દર્દીએ running જેવી exercise કરવી જોઈએ ?

જાણો ઓપરેશન વગરની નવી જાપાનીઝ ટેક્નિક જેનિક્યુલરઆર્ટરી એમ્બોલાઈઝેશન વીશે.

Join live streaming: https://youtu.be/u0tcGjyryK4

Topic : બધા જ કિસ્સાઓમાં કારનું ટાયર બદલવાની જરૂર હોતી નથી; માત્ર વ્હીલ્સનું એલાઈનમેન્ટ બરાબર કરી દેવામાં આવે તો કાર સરસ રીતે દોડવા માંડે છે. આ જ રીતે સાંધાના દુખાવામાં બધા જ દર્દીઓને ‘ની જોઇન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ’ની જરૂર હોતી નથી. એ માટેની વૈકલ્પિક ટેક્નિક શોધાઈ ચૂકી છે.

– સૌજન્ય ડોક્ટરની ડાયરી

26th March, 1.00 pm

Join Our YouTube Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=LZszw9qWNwg&t=31s

How I Treat Vascular Malformation?

Hello everyone I’m doctor Mohal Banker Interventional radiologist and welcome to this special pain channel.

Today we are going to discuss Vascular Malformation. Vascular malformation is of two types 1) Slow flow Vascular Malformation 2) High flow Vascular Malformation.

So the classification of slow flow and high flow Vascular Malformation is done by the velocity of the blood flow in vascular malformation lesions. 

Now the treatment of vascular malformation is very tricky because the nidus of vascular malformation and the growth of its eager cell lining is very much. If one or two cells are left during the treatment then the pain reappears 1 or 2 years after the treatment. The nidus of the Vascular Malformation should be properly destroyed.

Now we talk about surgery, in surgery muscles are there so it is difficult to remove and some portions of nidus still remain in the body. So Surgery is not a good option. The 2nd option is Steroid Injections like glue, polidocanol. If we use these injections then it will block the blood vessels but it will not destroy the nidus. That’s why the pain reappears in the body. 

The ideal treatment for vascular malformation is Absolute Ethanol Embolization. This embolization destroys the cells of the nidus. Once the cells of the nidus get destroyed then the nidus will also be completely destroyed. This treatment will give the permanent solution for Vascular Malformation. Many times there are multiple nidus in the lesion of the vascular malformation. We have to identify every nidus in the lesions and we have to inject absolute ethanol embolization and destroy the nidus. 

For the treatment of vascular malformation, you need an expert who has treated many cases of Vascular Malformation. The person who knows how to inject absolute ethanol embolization.

Thank you so much for listening to this video and if you are having any questions or queries then just ask me and we will be very happy to answer all your questions.

vascular malformation in foot

This patient has high flow vascular malformation in foot. This lesion treated with absolute ethanol embolisation. After treatment nidus disappeared.

Capture
AVM IN foot.
AVM FOOT

vascular malformation of foot, avm of foot, av malformation , avm, ulcer in avm, foot avm, high flow vascular malformation, slow flow vascular malformation, venous malformation,vascular malformation of foot, avm of foot, av malformation , avm, ulcer in avm, foot avm, high flow vascular malformation, slow flow vascular malformation, venous malformation,vascular malformation of foot, avm of foot, av malformation , avm, ulcer in avm, foot avm, high flow vascular malformation, slow flow vascular malformation, venous malformation,vascular malformation of foot, avm of foot, av malformation , avm, ulcer in avm, foot avm, high flow vascular malformation, slow flow vascular malformation, venous malformation,vascular malformation of foot, avm of foot, av malformation , avm, ulcer in avm, foot avm, high flow vascular malformation, slow flow vascular malformation, venous malformation,vascular malformation of foot, avm of foot, av malformation , avm, ulcer in avm, foot avm, high flow vascular malformation, slow flow vascular malformation, venous malformation,